Odpady, odpady a zase odpady - článek ze Zvěstovatele č. 178

Odpady, odpady a zase odpady….

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 u nás v obci zůstává na částce 600,- Kč za jednu osobu. Tuto částku odsouhlasilo zastupitelstvo obce Rostoklaty, ačkoliv starosta a místostarostka navrhovali navýšit poplatek o 200,- Kč. Tušili jsme totiž, že s novým zákonem o odpadech dojde k razantnímu navýšení ceny služeb svozových firem a provozovatelů skládek. Důvodem pro zachování výše poplatku byly obavy ze snížené platební schopnosti občanů v důsledku pandemie nemoci COVID – 19. Obec dlouhodobě dotuje svoz odpadu, celkové roční náklady na svoz odpadu přepočtené na jednoho občana vychází na 1170,- Kč. Téměř polovinu (570,- Kč) tedy hradí obec ze svého rozpočtu. Již nyní, necelé dva měsíce od doby, kdy nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. vešel v platnost, zaznamenáváme od svozové firmy komplikace s odbytem vytříděného odpadu a na ně navázané zdražení služeb.
Jaké konkrétní problémy řeší svozová firma, včetně vysvětlení zdražení služeb, vysvětluje obchodní zástupkyně svozové firmy Ing. Petra Javůrková:

Níže uvádíme důvody, na základě kterých jsme nuceni od 1. února 2021 za převzetí jedné tuny plastů účtovat částku 2 000,- Kč bez DPH.
Za leden 2021 budeme účtovat 1400,- Kč/t u plastů a 0,- Kč/t u papíru – jako na konci r. 2020.

Doposud se výměty (zbytky po třídění) likvidovali částečně v cementárně (v našem případě cca 1/3) a částečně na skládce (cca 2/3), přičemž důvod odvozu výmětu na skládku byl pouze ten, že cementárna měla plnou kapacitu. Pokud byl výmět odvážen na skládku, byl ukládán bez poplatku jako TZS (technické zabezpečení skládky). Nákladově tak cementárna i skládka vycházela podobně, zároveň neexistoval žádný limit pro výmět, ani žádné omezení, kam se výmět odveze.

Nový zákon však od ledna 2021 ukládá limit pro množství výmětu, který vůbec po třídění může vzniknout, navíc omezil pro rok 2021 limit množství, které lze skládkovat (bez omezení parametru výhřevnosti) a zbytek z povoleného množství musí do cementáren, či do spaloven odpadů – tedy je povinnost je energeticky využít. Pro rok 2022 nebude možné výmět v podstatě vůbec skládkovat.

Co to znamená pro třídírny?
Popisuje Ing. Petra Javůrková ze společnosti Nykos:

 • Třídírny nesmí produkovat výmět ve množství, ve kterém byl doposud produkován, k tomu vedou z našeho pohledu 2 cesty:
 • Omezovat původce (obce a další zákazníky) v dodávkách plastů pouze na ty plasty, které jsou dále obchodovatelné, tzn. do plastů by se vhazovaly např. pouze PET lahve. K tomuto kroku zatím nechceme přistupovat a zkoušíme proto zavádět změny u nás a budeme vyhodnocovat jejich účinnost. Je to však jedna z případných konečných variant, pokud jiná nezabere, proveditelná je pak zejména v DTD systémech.
 • Druhá cesta, kterou jsme se vydali my, je, že jsme nasadili více třídičů a začali vybírat i méně zastoupené plasty, které zkusíme likvidovat mimo výmět. Budeme za ně sice muset platit, ale důležité je, že o tyto odpady ponížíme množství výmětu.
 • Díky využití vyššího třídění vzrostly na třídící lince personální náklady.
 • Minimální povolené množství na skládce je nově zatíženo poplatkem 800,- Kč/t.
 • Cementárny nastavují maximální povolené množství přijímaných odpadů na jednotlivé dodavatele, což znamená, že se tam opět dá poslat pouze část odpadů a díky zvýšenému zájmu (třídičky nemají jiné možnosti) zásadně navyšují cenu.
 • Spalovny odpadů – přijímají plastový výmět opět s omezeními, jelikož pro spalovnu jsou plasty až moc výhřevné, cena spalovny pro tyto odpady dosahuje až 2000,- Kč/t.

Co podniká naše svozová firma Nykos/Marius Pedersen?
Za společnost obchodní zástupkyně Ing. Petra Javůrková:

„Je nutné si uvědomit, že nebyl v podstatě žádný čas na přípravu. Platnost zákona o odpadech, který se objevil ve sbírce zákonů 31.12.2020, začala platit hned následující den, tedy 1.1.2021.

Z naší strany momentálně pracujeme na nutném snížení produkce výmětu i za cenu vyšších nákladů, aby nedošlo k omezení separace v obcích. Zároveň hledáme přijatelné odbyty pro vytříděné odpady i vznikající výměty a probíhají jednání na všemožných úrovních. Vzhledem k situaci momentálně nejsme schopni sdělit, zda se cena za příjem plastů mění naposledy, díky nové legislativě vzniká zatím více chaosu a nedorozumění, proto se Vás pokusíme držet v neustálé informovanosti. Dle propočtů stále vychází, že i za tuto cenu se plasty vyplácí třídit a to především díky odměnám od společnosti EKO-KOM obcím, které se od 1.1.2021 naštěstí navýšily.“

Problematika plastového odpadu:
článek Kateřiny Sejkové na tn.nova.cz:

„S novým zákonem o odpadech přišla i řada problémů, které v současné době řeší obce a města. Týká se to především plastů nevhodných pro recyklaci, které ale zároveň nemohou na skládku. V nejhorším případě by nový systém podle svazu obcí mohl vést k tomu, že z části měst zmizí žluté kontejnery.

Problematiku plastového odpadu od začátku roku 2021, kdy začal platit nový zákon o odpadech, řeší řada měst a obcí. Kvůli novele není možné aplikovat některé dosavadní postupy, jak nakládat s určitými frakcemi tříděného odpadu.

Na třídících linkách se totiž nově uplatní pouze PET láhve, tvrdé obaly na drogistické zboží a folie. Ostatní plasty linky nevezmou a nedají se podle tohoto zákona odvézt ani na skládku. Podle Svazu obcí a měst ČR tak hrozí kolaps celého systému třídění v obcích.

"Pokud třídící linky nebudou moci podle nového zákona odbavovat všechny své výstupy, pak hrozí, že od obcí budou přijímat jen plasty obsahující výhradně zaručeně obchodovatelné složky," vysvětluje místopředseda svazu Pavel Drahovzal.

O problematice svaz jedná s ministerstvem životního prostředí, obalovou společností EKO-KOM a Českou asociací obalového hospodářství. "Rozhodně nechceme, aby třídící linky zastavily nebo adekvátně omezily samotný proces dotřiďování veškerých plastových odpadů," říká Drahovzal.

"Nemůžeme občanům říkat, že teď mají třídit např. jen PET láhve a za měsíc jen kelímky od jogurtu. Z velké části obcí by totiž pak mohly zmizet žluté kontejnery. A dlouhodobým neřešením této situace hrozí demotivace občanů pro třídění odpadů," dodává.

Česká asociace odpadového hospodářství na problematické body zákona upozorňovala už na podzim, než ho schválila Poslanecká sněmovna. Tehdy představila tři krizové scénáře, z nichž jeden hovořil právě o mizejících žlutých popelnicích z měst a obcí. Všechny plasty by tím pádem končily ve směsném odpadu.

Druhým scénářem je výrazné zdražení služby svozu plastu obcím a městům. Třetím je nalepením nálepky "jen na PET láhve" na žluté popelnice. Podle asociace by tam ale řada lidí stejně házela i další plasty, takže by se tím problém nevyřešil.“

Porovnání cen za svoz a likvidaci odpadu v loňském a letošním roce
Ing. Petra Javůrková
ze společnosti Nykos:

 • svoz odpadu SKO a BIO – dochází k navýšení o 5%, celková cena zahrnuje 19 svozů BIO,
 • likvidace SKO - aktuálně platíme 1 350,- Kč/t, na rok 2021 bude skládkovné 1 450,- Kč/t – je to bohužel navýšení ze strany skládky,
 • likvidace BIO – zde bohužel dochází k razantnímu navýšení – obec Radim, která provozuje dotovanou kompostárnu, naplnila kapacitu a od léta roku 2020 již navážíme na jiné kompostárny, kde se za jednu tunu platí nedotovaná cena – u BIO tedy dojde k navýšení z 210,- Kč/t na 450,- Kč/t,
 • cena svozu separovaného odpadu se navyšuje též o 5%, v případě obce Rostoklaty to bude dělat ročně 6.681,- Kč bez DPH/rok navíc,
 • cena za likvidaci plastů a papíru se stanovuje dle aktuální situace na trhu s druhotnými surovinami,
 • stejně jako u SKO narůstá cena za likvidaci i u objemného odpadu, který se též vozí na skládku, tj. cena za r. 2021 bude 1600,- Kč bez DPH/t.

Co proto může udělat jednotlivec?

Třídit, třídit a zase jen třídit. A nejlépe minimalizovat množství odpadu, které produkuje. Myslet na to, že cena se odvíjí od hmotnosti odevzdaného odpadu – tzn. do popelnic nevhazovat suť, kterou můžete odevzdat zdarma ve dvoře OÚ. Neprolévat popel vodou, ale nechat ho vychladnout a až poté vysypat do popelnice. Na svoz velkoobjemového odpadu nevozit koberce a matrace, na které celou zimu pršelo. Textil (oblečení, obuv, batohy, povlečení, záclony) nevhazovat do komunálu nebo nosit na svoz velkoobjemového odpadu, ale odevzdat do kontejneru na textil v Nové Vsi II u dětského hřiště. Zaměřit se na třídění těžkých odpadů, jako je například sklo, kov – na tento druh odpadu jsou tři kontejnerová hnízda v Rostoklatech a jedno v Nové Vsi II.(Moko Rostoklatský zvěstovatel č. 178)

File attachments: