Poplatky za SKO 2022 + ohlašovací povinnost formulář pro rok 2022

Poplatky za směsný komunální odpad pro rok 2021.

Na říjnovém zasedání ZO přijalo Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Jako nejspravedlivější a nejpoužitelnější způsob jsme vyhodnotili výběr poplatku za nemovitost, nikoliv za občana, a základem pro výpočet výše poplatku objednanou kapacitu nádoby.

Co to tedy znamená pro občana?
Pokud vlastníte v obci nemovitost, bude nutné nejprve vyplnit formulář ohlašovací povinnosti, který naleznete v příloze. Ve formuláři vyplňte první tabulku údaje o plátci – vlastníkovi nemovitosti.
Jako další krok bude nutné si rozmyslet, s jak velikou kapacitou nádoby si při frekvenci vývozu 1x za 14 dní Vaše nemovitost vystačí. Vycházejte ze zkušeností z let minulých. V tabulce Cena za kapacitu nádob si jednoduše spočítáte, na kolik by Vás vyšel poplatek, pokud zůstanete u stávajícího počtu a objemu nádob (pouze těch na směs, netýká se to nádob na plast, papír či BIO).

  • Nejmenší možný objem nádoby je 60 l.
  • V další tabulce napište počet ks nádob u příslušné velikosti popelnice. Na základě tohoto údaje Vám bude předána svozová známka a vyměřen poplatek.
  • Na formuláři dále vyplňte počet psů, pokud je pro Vás tato povinnost relevantní, zde k žádné změně nedochází.
  • List otočte, podepište a doručte na OÚ.
  • Můžete jej přinést osobně, vhodit do schránky na budově OÚ, naskenovaný poslat emailem.

DÁLE SE POKUSÍME ODPOVĚDĚT NA PRAVDĚPODOBNÉ DOTAZY:

Na jaké nemovitosti se poplatek vztahuje a co je předmětem poplatku?
Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.
Co dělat, když bydlím v nemovitosti a nejsem jejím majitelem?
Za zaplacení poplatku zodpovídá majitel nemovitosti. Kdo přinese vyplněný formulář a kdo nám poplatek skutečně zaplatí, není pro nás důležité, ale za každou nemovitost budeme chtít mít formulář podepsaný majitelem.
Co když vlastním v obci nemovitost, která není obydlena? Budu muset také platit?
Ano, poplatek se vztahuje i na nemovitosti, které nejsou momentálně obydleny. Minimální sazba poplatku je stanovena na 800,- Kč / rok.
Co když má nemovitost více vlastníků?
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. Na formuláři ohlašovací povinnosti nám bude stačit podpis pouze jednoho vlastníka.
Co když si v létě vystačím s objednanou kapacitou, ale v zimě, např. kvůli popelu, mi kapacita nevystačí?
Pro tyto případy bude možnost přiobjednání mimořádného svozu. Tento svoz bude umožněn pouze u nádoby 120 l (opatření kvůli váze nádoby, nádoba o objemu 240 l plná popelu je obtížná na manipulaci a hrozí poničení nádoby při výklopu). Cena mimořádného svozu bude 62 Kč, termín svozu bude společně s běžným svozem SKO dle harmonogramu. Pro objednání a vyzvednutí známky mimořádného svozu bude vždy nutné včas kontaktovat OÚ. Objednanou kapacitu bude možné měnit i během roku.Další případné dotazy rádi zodpovíme individuálně.

CO VŠE SE S NOVOU VYHLÁŠKOU MĚNÍ:

  • Nové známky platí již od prvního svozu v roce 2022.
  • Platba za odpady bude za dílčí období od 1.1. do 30. 6. a to do 15. 7. příslušného kalendářního roku a za dílčí období od 1. 7. do 31. 12. a to do 15.1. následujícího kalendářního roku
  • Formulář Ohlašovací povinnosti bude nutné odevzdat nejpozději do 15. 12. 2021

PRO PŘEDSTAVU VÁM PŘIKLÁDÁME PŘÍKLADY VÝPOČTŮ PRO JEDNOTLIVÉ NÁDOBY.

PŘÍKLAD: počet litrů krát cena za 1l 0,5128 Kč krát 26 vývozů (kalendářní rok):
60 x 0,5128 x 26 = 799,96 Kč zaokrouhleno 800 Kč  
120 x 0,5128 x 26 = 1 599,93 Kč zaokrouhleno 1 600 Kč 
240 x 0,5128 x 26 = 3 199,82 Kč zaokrouhleno 3 200 Kč
1100 x 0,5128 x 26 = 14 666,08 zaokrouhleno 14 666 Kč

MIMOŘÁDNÝ SVOZ:120 l za cenu 0,5128 Kč krát 1 vývoz (kalendářní rok):
120 x 0,5128 x 1 = 61,53 Kč zaokrouhleno 62 Kč

Připomínáme, že formulář Ohlašovací povinnosti pro rok 2022 bude nutné spolu s objednanou kapacitou nádob doručit na OÚ nejpozději do 15. 12. 2021, protože od 1. 1. 2022 začíná platit nová vyhláška a svozová společnost nebude vyvážet nádoby bez řádně vylepené platné svozové známky.
Známky budou distribuovány do poštovních schránek až po doručení ohlašovací povinnosti na Obecní úřad v průběhu měsíce prosince. Formulář je také k dispozici v příloze toho článku nebo lze o formulář zažádat na emailu obec@rostoklaty.cz.

File attachments: