USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších
prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:
– zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
– osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
– osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné
konat ve vyšším počtu osob, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné
akce, alespoň 2 metry; s tím, že:

a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční
akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,
b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů
veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na
základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že
mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo
k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů, za podmínek podle bodu II/6,
c) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději
následujícího dne; pro účel oslavy podle tohoto písmene se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách
stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.,
2. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů
domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení
osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu; tyto osoby jsou povinny
zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry,
pokud to je možné,
3. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
Strana 4490 Sbírka zákonů č. 407 / 2020 Částka 166
4. dále:
– koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
– společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
– poutě a podobné tradiční akce,
– kongresy a jiné vzdělávací akce,
– veletrhy,
– provoz heren a kasin,
– provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
– provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
– návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
– návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
– provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování;

Celé usnesení vlády v příloze.

PřílohaVelikost
PDF icon sb166-20.pdf261.84 KB