Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

Obecní úřad v Rostoklatech jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 40, odst.5, písm.a), zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích v platném znění a ust.§ 109,odst.3,písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění r o z h o d l, ve správním řízení o návrhu obce Rostoklaty, o zařazení níže uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.

Rostoklaty: