Výzva - Tvorba nového Územního plánu obce Rostoklaty

VÝZVA občanům obce nebo fyzické či právnické osobě, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce
 
Na základě zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, má obec Rostoklaty povinnost pořídit územní plán na celé správní území obce Rostoklaty do roku 2023. Územní plán je základní strategický dokument pro rozvoj obce a vzhledem k skutečnosti je potřeba aktualizace současného územního plánu. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pořídí územní plán zcela nový, který však ve významné míře zohlední jeho současné parametry.

Určeným zastupitelem byla zvolena na 13. zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty Markéta Reichová. 
 
Obec Rostoklaty tímto nabízí občanům obce nebo fyzické či právnické osobě, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce, že:  
v termínu do 20.1.2020 mohou podat podněty k pořízení nového Územního plánu Rostoklaty. 
 
Podněty občanů musí splňovat následující podmínky:

  • budou podány na oficiálním formuláři (Návrh na pořízení změny Územního plánu Rostoklaty, Nová Ves II
  • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (výpis z listu vlastnictví)
  • zákres do katastrální mapy, jaké části pozemku (případně pozemků) se má záměr týkat  
  • zdůvodnění záměru 

 
Žadatele, kteří již podali podnět v uplynulých letech, vyzýváme k potvrzení jejich již podaného podnětu, popř. o jeho doplnění dle výše uvedených požadavků.  
 
Podnět podávejte:

  • poštou - na adresu: Obecní úřad, Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty,  
  • osobně podat na obecním úřadě v Rostoklatech v úředních hodinách 

 
Tiskopis formuláře je možno získat na stránkách obce Rostoklaty www.rostoklaty.cz nebo vyzvednout v úředních hodinách v budově obecního úřadu v Rostoklatech. 
 
V souvislosti s pořizováním nového územního plánu upozorňujeme na následující skutečnosti:
● Územní plán je základní koncepční dokument obce k usměrňování jeho územního rozvoje.
● Na požadovanou změnu využití plochy není právní nárok. I když žadatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, pro které je územní plán pořizován, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti.
● Dále jsou v průběhu pořizování územního plánu dotčenými institucemi uplatňována stanoviska, která jsou pro pořizovatele i pro zastupitele závazná a zastupitelé je nemohou přehlasovat, protože územní plán by poté nebylo možno vydat.