Osadní výbor

Osadní výbor Nová Ves II

 

Osadní výbor je orgánem zřizovaným dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.. Rozsah působnosti i složení je uvedeno v §§ 120 a 121.

 V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen „osadní výbor“). Osadní výbor má minimálně 3 členy, počet  členů osadního výboru určí  zastupitelstvo obce - § 120, odst. 1.

 Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce - § 120, odst. 2.

 Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů  osadního  výboru - § 120, odst. 3.

Osadní výbor je oprávněn podle § 121, odst. 1

a)      předkládat zastupitelstvu obce a výborům návrhy, týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

b)      vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,

c)      vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce

 

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno - § 121, odst. 2.

Působnost osadního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy např. k projednávání přestupků.