Kronika

Dokumenty z poškozené schránky - nalezeno ve věži kostela sv. Martina (2009)

Otevření makovice 26.8.2009

Jednou z významnějších událostí tohoto roku bylo sejmutí a otevření makovice, kde měly být po mnoha letech objeveny historické spisy z předešlých oprav věže kostela. Za účasti zástupců obce, dělníků stavební firmy Gema Art Group a.s., kronikáře obce, zástupkyně obce Tismice, zástupkyně NPÚ a několika občanů byl 26. srpna 2009 s věže kostela sňat kříž s makovicí. Uvnitř byla nalezena dvě kovová pouzdra s pamětní-mi spisy z let 1795, 1846, 1878 a z roku 1929. Na listiny nás upozornil před 2 lety zá-pis v kronice obce Limuz, naše kronika v době uložení spisů nebyla vedena. Obsah obou pouzder byl prostudován a zdokumentován v zasedací místnosti OÚ.

První schránka byla narušena rzí, listiny a opisy byly slepené rzí a vlhkostí. Byla k nim přiložena bankovka 5 zlatých z roku 1848, vizitka truhláře a 3 dobové mince. Poško-zené spisy převzal Národní archiv v Praze, ten dokumenty zdarma vydezinfikoval a fakulta restaurátorství v Litomyšli provedla zrestaurování 12 listů v ceně 6000 Kč. (z kroniky r. 2009)

Rostoklaty: 

Předání dekretu o obecních symbolech (2008)

Předání dekretu o obecních symbolech

Slavnostním dnem pro Rostoklaty se stal 1. duben 2008, kdy zástupci obce, starostka Radka Nováková a místostarosta Josef Lukáš přijali pozvání do Parlamentu ČR. Zde se uskutečnilo předání dekretu o obecních symbolech předsedou Poslanecké sněmovny strana 4 z 8 Parlamentu ČR Miloslavem Vlčkem.

Rostoklaty: 

Znak a vlajka obce (2007)

Znak a vlajka obce

Důležitou událostí roku 2007 byla spolupráce s panem Stanislavem Kasíkem z heraldické kanceláře Dauphin v Roudnici nad Labem, jemuž obec zadala vytvoření nových obecních symbolů – znaku a vlajky obce. Pan Kasík předložil obci 6 návrhů znaku, 17 návrhů vlajky a ZO 9.2. vybralo dle uvážení 2+2 návrhy, které se staly následně předmětem referenda občanů. 3.9. bylo ukončeno hlasování, jehož se zúčastnilo 48 občanů z obou částí obce. Pro znak č.1. (chroust uprostřed hvězdy) hlasovalo 16 občanů a pro znak č.2. (chroust šikmo lezoucí) 32 občanů. Vítězný znak vzalo zastupitelstvo na vědomí a 15.10. pan Kasík zaslal žádost Podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké Sněmovny ČR, která znak 21.11. doporučila ke schválení.

Rostoklaty: 

Rostoklatský Zvěstovatel první vydání (2003)

Rostoklatský Zvěstovatel

V květnu toho roku vyšlo první číslo Rostoklatkého Zvěstovatele, měsíčníku, který by měl informovat naše občany i občany z okolí o dění a jenž vznikl z iniciativy mladých příslušníků obce L.F.ml., L.Š a P H. ml. Režii ponese OÚ s rozpočtem (3000,- ročně) (z kroniky r. 2003-2006)

První číslo Rostoklatského Zvěstovatele

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kronika